Information

Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag:
 
         
MSEK 2012 2013 2014 2015 2016 
           
Nettoomsättning  547,6 530,1 527,0 528,4 518,5 
EBITDA1  77,0 91,0 73,5 77,1 71,6 
Justerad EBITDA2 95,3 96,1 79,8 77,5 75,8 
EBITA3 43,9 65,2 49,3 54,7 51,6 
Justerad EBITA 4 66,7 70,2 55,6 55,1 55,8 
Rörelseresultat, exkl nedskr. goodwill 38,6 56,1 39,3 44,7 41,9 
Rörelseresultat 38,6 56,1 39,3 44,7 -160,1 
           
EBITDA-marginal, (%)5 14,1 17,2 14,1 14,6 13,8 
Justerad EBITDA-marginal, (%)5 17,4 18,1 15,3 14,7 14,6 
EBITA-marginal, (%)5 8,0 12,3 9,5 10,4 10,0 
Justerad EBITA-marginal, (%)5 12,2 13,2 10,7 10,4 10,8 
Rörelsemarginal exkl nedskr. goodwill, (%)5 7,1 10,6 7,5 8,4 8,1 
           
Genomsnittligt antal anställda 186 186 190 193 196 
Justerad soliditet (%)6 40 44 46 46 31 
Balansomslutning  1048,8 1003,5 963,3 963,8 764,2 

 

Definitioner:

  1. EBITDA: Resultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar och nedskrivningar.
  2. Justerad EBITDA: Resultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar, nedskrivningar och jämförelsestörande poster.
  3. EBITA: Resultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar och nedskrivningar på immateriella tillgångar.
  4. EBITA: Resultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar och nedskrivningar på immateriella tillgångar samt jämförelsestörand poster.
  5. Resultat för de olika resultatbegreppen  i förhållande till nettoomsättning.
  6. Justerad soliditet: Definierat som eget kapital samt ägarlån dividerat med balansomslutningen.