Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämmans uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämma ska hållas senast sex månader från räkenskapsårets utgång. De aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman. Vid årsstämman väljer aktieägarna bland annat styrelse och revisorer, arvodering och fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016